Tjekliste - til dig der er pensionist

Selvom du er gået på pension og får folkepension, ATP og måske også pension andre steder fra, så er der stadig ting, du skal holde øje med. Få overblik over, hvad du skal være særlig opmærksom på.

Tjek...

Forskudsopgørelsen – får du, hvad du har ret til?

For at undgå at skulle betale (eller have pension tilbage), når din pension bliver gjort op, er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne i din forskudsopgørelse.  Du skal rette din forskudsopgørelse, hvis tallene ikke stemmer. Er du fx berettiget til ældrecheck, er det vigtigt, at tallene i din forskudsopgørelse er rigtige i begyndelsen af januar, fordi ældrechecken bliver udbetalt en gang om året  for de fleste i slutningen af januar.

Kontakt Skattestyrelsen

Se og ret din forskudsopgørelse
Efterreguleringen – fik du den rette pension sidste år?

Din pension bliver gjort op en gang om året. Det sker, når årsopgørelsen fra SKAT er klar. På dette tidspunkt beregner Udbetaling Danmark, om du har fået det i pension året før, som du har haft ret til.

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, får du et brev. Du modtager brevet med din opgørelse fra Udbetaling Danmark i maj/juni.

Nogle får først besked senere. Er du blandt dem, som ikke har modtager brevet i løbet af maj/juni, kan det være, fordi din (eller din ægtefælles/samlevers) selvangivelse for det foregående år endnu ikke er afsluttet. Du vil, ligesom selvstændige og andre med en såkaldt udvidet selvangivelse, først få din opgørelse fra Udbetaling Danmark senere på året.

Læs mere om opgørelsen af din folkepension på borger.dk

Læs mere om opgørelsen af din folkepension på borger.dk
Indkomsterne – hvilke skal du selv oplyse om?

Udbetaling Danmark får hver måned oplysninger fra SKAT om dine personlige indkomster som fx løn, pensionsudbetalinger og sociale ydelser.

Udbetaling Danmark får dog ikke besked om dine indkomster ved selvstændig virksomhed eller indkomster, du ikke betaler skat af i Danmark. Du har derfor pligt til selv at oplyse om disse indkomster.  

Få overblik over de særlige regler, der gælder for pensionister, der har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, har indkomster, der ikke beskattes her i landet eller og hvis man skifter samlivsstatus.

Kontakt Udbetaling Danmark

Se reglerne på borger.dk
Ægtefælle/samlevers indkomst - har du tjek på de nye regler?

Med de ændrede regler, som trådte i kraft 1. januar 2023, indgår den indtægt, din partner har fra arbejde, ikke længere i beregningen af, hvor meget du kan få udbetalt i folkepension.

I modsætning til tidligere, hvor din partners arbejdsindkomst kan have haft indflydelse på, hvad du har fået udbetalt i folkepension, bliver din pensionsudbetaling ikke længere påvirket,  uanset hvor høj en arbejdsindkomst din ægtefælle eller samlever har. Det er kun jeres eventuelle øvrige indtægter (fx ATP, private pensioner, kapital- og aktieindkomst), der vil kunne påvirke størrelsen på din folkepension.

De nye regler er gældende, hvad enten din partner er pensionist og vælger at arbejde ved siden af eller endnu ikke har alderen til at gå på pension.

Læs mere om reglerne for ægtefælle/samlevers indkomst

Skattefrit arbejde - hvor meget må du tjene?

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 12.700 kr. i 2024  - hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, benytter sig af servicefradraget (det tidligere håndværkerfradrag) skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag, så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

 

Læs mere om muligheder og regler for skattefrit arbejde på skat.dk

Ejendomsskatten – skal den indefryses?

Har du en ejerbolig, har du mulighed for at indefryse din ejendomsskat som et lån – uanset din indkomst. Lånet omfatter kun grundskylden. Du skal fortsat betale for øvrige ydelser, fx renovation og rottebekæmpelse.

Frem til 2024 lå låneordningen i kommunen. Ordningen er nu overgået til Skatteforvaltningen, men vilkårene er i hovedtræk de samme.

Få overblik over muligheder og vilkår på Vurderingsportalen

Du kan endvidere søge om boligydelse, se afsnittet ’Økonomisk støtte – hvilke muligheder har du? nedenfor.

Økonomisk støtte – hvilke muligheder har du?

Som pensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter, fx til husleje, varme, tandpleje og medicin.

Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst. Ældrechecken skal du ikke søge om. Den vil blive udbetalt automatisk, hvis du er berettiget til den.

Læs om dine muligheder for sociale ydelser
Pensionerne – bliver de udbetalt i rigtig rækkefølge?

Folkepension og ATP Livslang Pension får du som pensionist resten af livet. Mange har derudover sparet op på en arbejdsmarkedspension via deres job. Nogle har endvidere også haft økonomisk mulighed for at spare op på en individuel pensionsordning. Har du flere opsparinger, er det relevant at overveje i hvilken rækkefølge, de skal udbetales. Hvis du ikke allerede har lagt en plan for en udbetalingsrækkefølge, anbefaler vi, at du spørger dit pengeinstitut, pensionsselskab eller en uafhængig rådgiver til råds.

Få et samlet overblik over dine pensioner på PensionsInfo
Forsikringerne – er du dækket bedst muligt?

Tjekkede du dine forsikringer, da du gik på pension? Hvis ikke, så undersøg om du nu er dækket som senior – ikke mindst om du betaler til forsikringer, som du ikke længere er dækket af. En del af dine forsikringer kan være nogle, du kun har været dækket af via din arbejdsmarkedspension.

Vær bl.a. opmærksom på, at forsikringsdækningen på en ulykkesforsikring i visse forsikringsselskaber reduceres omkring det fyldte 60. år og måske endda helt ophører ved fx det fyldte 67. år. Overvej, om du skal tegne en alternativ forsikring, nu hvor indtægtstab ikke længere er en risiko. Har du en fritidsulykkesforsikring, er det vigtigt, at du enten ændrer den til en heltidsulykkesforsikring eller opsiger den.

Bemærk, at du som pensionist ofte kan opnå rabatter – forhør dig om mulighederne hos flere forskellige forsikringsselskaber, så du kan sammenligne betingelser og priser.

Fremtidsfuldmagt – hvem skal tage sig af dig, hvis du engang ikke selv kan?

Med en fremtidsfuldmagt kan du allerede nu selv udpege hvem, du ønsker skal tage over, hvis du engang i fremtiden mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. 

Læs mere om fremtidsfuldmagter
Arveforholdene – kan nogle arve din pension?

Din families økonomiske situation vil blive påvirket, når du dør, ligesom din egen økonomiske situation vil ændre sig, hvis din partner dør.

Det er altid en god ide, at du/I – mens tid er – tænker på, om der er behov for at sikre dig/jer selv økonomisk, hvis en af jer dør.

Udgangspunktet er, at krav på livsvarig pension bortfalder ved død, og derfor ikke kan arves. Dette gælder ATP Livslang Pension samt livsvarige pensioner (livrente) fra arbejdsmarkeds­pen­sions­ord­nin­ger eller individuelle pensionsordninger. Man kan derfor ikke testamentere sådanne pensioner videre, og pårørende kan normalt ikke få del i disse pensioner, når man dør. 

Nogle pensioner, fx tjenestemandspension, indeholder dog en ægtefællepension, som vil blive udbetalt til den efterladte, typisk hver måned. Andre pensionsordninger kan have regler om engangsudbetalinger eller forsikringer til pårørende.

Er der tale om egentlige opsparingsordninger, herunder ratepensionsordninger, kapital- og/eller alderspension, kan et eventuelt restbeløb blive udbetalt til dødsboet eller til en indsat begunstiget. Tjek, at du har informeret dit pensionsselskab/din bank om, hvem du ønsker at begunstige med et sådan restbeløb.

Du kan få et generelt overblik over, hvad der sker med din folkepension, førtidspension, ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ældrecheck/supplerende pensionsydelse, Supplerende arbejdsmarkedspension, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner på borger.dk – pension når du dør

Kontakt endvidere dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut for at få mere at vide om netop dine pensionsforhold i tilfælde af dødsfald.

Vi anbefaler

Vi håber, at dit tjek har givet dig et overblik, som fjerner eventuelle bekymringer.

Har det vist sig, at der er noget, du ikke har overblik over, eller du her har opdaget muligheder, du ikke har været opmærksom på, anbefaler vi dig at søge mere information.  Her på pensionforalle.dk har vi samlet viden, som kan give inspiration til, hvordan du kan få opfyldt de ønsker, du har for dit liv som pensionist – og hvordan du bedst holder dig sund og rask.

Hent inspiration under temaet På pension