Nye regler! Se, hvilke indtægter der har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension

Er du i tvivl om, hvilke typer indkomst der har indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i folkepension? Så får du her et overblik over nye regler.

Hvilke indkomster påvirker størrelsen på din folkepension?

For langt de fleste folkepensionister består folkepensionen af et grundbeløb og et pensionstillæg. Har du indkomst ved siden af din folkepension, kan din pension blive sat ned.

Grundbeløb – tidligere regler

Tidligere regler betød, at dit grundbeløb ville blive sat ned, hvis du tjente over 359.200 kr. i 2023 ved personligt arbejde og helt bortfalde, hvis du tjente mere 627.000 kr. 

Grundbeløb - nye regler

1. juni 2023 vedtog folketinget nye regler, der betyder, at fra 1. januar 2024 indgår indtægten fra din indkomst ved personligt arbejde (din arbejdsindkomst) ikke længere i beregningen af dit grundbeløb. Uanset hvor høj din arbejdsindkomst er, vil du ikke blive modregnet i din folkepensions grundbeløb.

De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft for 2023

Selvom reglerne først træder i kraft 1. januar 2024, gælder de med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at hvis du i løbet af 2023 tjener mere end 359.200 kr., så vil du i første omgang ikke få det grundbeløb, du efter de nye regler, er berettiget til.

Grundbeløbet vil blive udbetalt som en merudbetaling senere. 

Hvornår vil en evt. merudbetaling blive udbetalt?

Er du berettiget til en merudbetaling, fordi du i 2023 er blevet modregnet i din arbejdsindkomst, vil din merudbetaling blive udbetalt i forbindelse med din pensionsopgørelse for 2023.

Opgørelsen af pension for 2023 foregår for de fleste pensionister fra maj 2024 og for selvstændige og udenlandske pensionister fra september 2024.

Personligt arbejde omfatter indkomster fra:

 • lønindkomster 
 • fratrædelsesgodtgørelse, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvis du er aktiv i driften
 • honorarer
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • mødediæter

Bemærk: Din ægtefælle/samlevers arbejdsindkomst og arbejdsmarkedsbidrag har ikke betydning for dit grundbeløb. 

Pensionstillæg 

Indtægtsgrundlaget for pensionstillæg bliver gjort op på grundlag af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede indtægt. 

Der ses der bort fra din og din ægtefælle/samlevers indtægt ved personligt arbejde ved beregningen af folkepensionens pensionstillæg.

Indkomsterne bliver som udgangspunkt opgjort ud fra din og din eventuelle ægtefælles/samlevers skattemæssige forskuds- og årsopgørelser. 

Indkomster, der indgår i beregningen og dermed kan påvirke størrelsen af dit pensionstillæg, kan fx være:

 • ATP Livslang Pension
 • skattepligtige indkomster fra private pensionsordninger – fx løbende udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og rateudbetalinger 
 • indkomst ved selvstændig virksomhed, hvor du eller din ægtefælle/samlever er passiv i driften
 • underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
 • ægtefælle/samlevers offentlige ydelser, fx kontanthjælp og revalideringsydelse
 • nettokapitalindkomst
 • aktieindkomst, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.
   

Obs! Vær opmærksom på, at det ikke er en udtømmende liste

Den personlige tillægsprocent

Selvom arbejdsindkomsten ikke længere vil indgå i beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, indgår den fortsat i indkomstgrundlaget for den personlige tillægsprocent. Udbetaling Danmark vil derfor stadig bede dig om at oplyse arbejdsindkomsten, selvom den ikke længere indgår i beregningen af pension.

Den personlige tillægsprocent bruges til at beregne ældrecheck, varmetillæg, helbredstillæg og mediecheck.

Den personlige tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere tillægsprocenten er, jo mere kan man få i varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Den personlige tillægsprocent skal være 100, for at man kan få mediecheck.

Bundfradrag

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kr. Det betyder, at de første 122.004 kr. du tjener ved personligt arbejde om året ikke påvirker dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent. Bundfradraget har ikke betydning for dit grundbeløb. 

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 12.700 kr. i 2024 og hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, får servicefradrag, skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.