Hvilke indtægter har indflydelse på, hvor meget du kan få i pension?

Er du i tvivl om, hvilke indkomster der har indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt i folkepension? Så får du her et overblik over regler og satser.

Hvilke indkomster påvirker størrelsen på din folkepension?

For langt de fleste folkepensionister består folkepensionen af et grundbeløb og et pensionstillæg. Har du indkomst ved siden af din folkepension, kan din pension blive sat ned eller helt bortfalde. 

Reglerne, for hvilke indkomster der har indflydelse på henholdsvis grundbeløbet og dit pensionstillæg, er forskellige.

Grundbeløb

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 344.600 kr. (2021) om året ved personligt arbejde og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 599.200 kr. (2021).

Personligt arbejde omfatter indkomster fra:

 • lønindkomster 
 • fratrædelsesgodtgørelse, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvis du er aktiv i driften
 • honorarer
 • dagpenge
 • mødediæter
 • indtægt ved salg af aktieoptioner 
   

Bemærk: Din ægtefælle/samlevers indkomst og arbejdsmarkedsbidrag har ikke betydning for dit grundbeløb. 

Pensionstillæg 

Dit pensionstillæg kan blive sat ned eller bortfalde, hvis du og/eller ægtefælle/samlever har en eller flere af følgende indkomster:

 • indkomst ved personligt arbejde, se uddybning ovenfor, der ligger UD OVER det særlige bundfradrag for folkepensionister 
 • efterløn eller fratrædelsesgodtgørelse, der evt. bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvad enten du er aktiv eller passiv i driften
 • udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner (undtagen aldersopsparing, som ikke påvirker pensionstillægget)
 • underholdsbidrag
 • erstatninger
 • positiv kapitalindkomst, fx renteindtægter og kursgevinster
 • aktieudbytte og aktieindkomst
 • anden indkomst udover folkepensionen, der skal betales skat af. Det kan være indkomster i udlandet, som ikke er skattepligtige i Danmark, fx EU-pensioner
 • indbetaling til pensionsordninger, som ikke er fratrukket løn

Se beløbsgrænser for pensionstillæg på borger.dk.

Bundfradrag

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kr. (2021). Det betyder, at de første 122.004 kr. du tjener, ikke påvirker dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent. Bundfradraget har ikke betydning for dit grundbeløb. 

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 11.700 kr. (2021) hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, får håndværkerfradrag, skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

Læs mere om muligheder og regler for skattefrit arbejde på Skat.dk.