1000 kr. til dig der modtager en eller flere forsørgelsesydelser

Har du modtaget en forsørgelsesydelse fra det offentlige for april, kan du se frem til et engangstilskud på 1000 kr. skattefrit inden efterårsferien i uge 42. Få overblik over, hvilke forsørgelsesydelser der er omfattet.

Engangstilskuddet er et led i Folketingets økonomiske genopretningspakke i forbindelse med Corona-krisen og udbetales automatisk til personer, der – helt eller delvist – modtog en af følgende forsørgelsesydelser for april måned 2020:
 

Pension, efterløn m.v.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Fleksløntilskud
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven 'lov om arbejdsmarkedsuddannelser'
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Tilskud til praktik i udlandet

Bemærk!

For at få engangstilskuddet skal du helt eller delvist have modtaget en forsørgelsesydelse for perioden fra den 1. april til den 30. april. Det er uden betydning, hvornår ydelsen for april er blevet udbetalt. Det afgørende er, om ydelsen vedrører april. 
 

Du skal have en NemKonto

Du skal have en NemKonto, da pengene ikke vil kunne blive udbetalt på anden vis. Hvis du modtager ydelser fra det offentlige og bor i Danmark, har du formentlig allerede en NemKonto. Spørg din bank, hvis du er i tvivl. 
 

Pengene kommer senest i midt i oktober

Engangstilskuddet vil blive udbetalt i tilfældig rækkefølge i løbet af oktober. Nogle vil få de 1000 kr. i begyndelsen af oktober, andre lidt senere. Du kan derfor ikke få at vide, præcis hvilken dato pengene vil stå på din konto. Hold derfor øje med din NemKonto i den kommende tid. Tilskuddet vil hedde ’Engangstilskud’ i din netbank og på din kontoudskrift. 
 

Engangstilskuddet har ikke indflydelse på dine ydelser fra det offentlige

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.
 
Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse beløbet på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse tilskuddet som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 
 
Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue.
 
 
Denne artikel er oprettet 1. oktober 2020.