Skatteaftale 2018 - det betyder den for dig

I 2018 indgik et flertal i Folketinget en skatteaftale. Tre af de fem initiativer i aftalen har indflydelse på din pensionsopsparing. Se, hvad de helt konkret betyder for din økonomi her og nu.

Ekstra fradrag for pensionsindbetaling

Et af skatteaftalens elementer er et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger for indbetalinger op til 70.000 kr. om året.

Fradragets størrelse afhænger af, hvor langt du er fra pensionsalderen – om der er mere eller mindre end 15 år til, du når pensionsalderen.

Fradraget er gradvist blevet indfaset i perioden 2018-2020. Det er sket automatisk og betyder, at du ikke skal gøre noget aktivt for at få fradraget.

Pensionsindbetalingerne medregnes i beskæftigelsesfradraget

Et andet element er en udvidelse af beskæftigelsesfradraget: Det omfatter nu den samlede arbejdsindkomst, dvs. også pensionsindbetalinger og ATP-bidrag – i modsætning til tidligere, hvor beskæftigelsesfradraget blev beregnet af indkomsten ekskl. pensionsfradrag. 

Samtidig er det maksimale beskæftigelsesfradrag øget med 1.000 kr. fra 37.400 kr. til 38.400 kr.

Fradraget er fuldt indfaset her i 2020. Se, hvad det ekstra fradrag og det ændrede beskæftigelsesfradrag betyder for din økonomi her og nu:

Mere end 15 år til pensionsalderen:

15 år eller mindre til pensionsalderen:


* Lønindkomst er eksklusiv bidrag til arbejdsmarkedspension og ATP, samt AM-bidrag til pensionsbidragene. Det forudsættes, at alle tre indkomstgrupper indbetaler fuldt til ATP. Der forudsættes pensionsbidragssatser på hhv. 12, 15 og 17 pct. til de tre indkomster. Der er forudsat en gennemsnitlig samlet kirke- og kommunalskat på 25,78 pct. I 2018 er sundhedsbidraget medregnet, hvorefter det bortfalder. Alle beløbene er i 2018-værdier, og er afrundet til nærmeste 10 kr.

Nyt jobfradrag

Et tredje og sidste element i skatteaftalen er et jobfradrag for den årlige arbejdsindkomst (inkl. fradragsberettigede pensionsordninger) over 187.500 kr. Det maksimale fradrag opnås ved en løn på ca. 243.000 kr. inkl. pension og ATP.

I ATP har vi regnet på skatteværdien af jobfradraget. Da der er forskel på, hvor meget man betaler i kommuneskat, og om man betaler kirkeskat, kan vi ikke komme med et præcist tal. Vi har derfor regnet på et eksempel, hvor en person bor i en gennemsnitskommune og betaler kirkeskat. Her vil skatteværdien af det nye jobfradrag udgøre knap 650 kr.

Jobfradraget er med 4,5 pct. nu fuldt indfaset. Det højst mulige fradrag er i 2020 på 2.500 kr.

Læs mere om skatteaftalen 2018 

Artiklen er opdateret 11. maj 2020.